pizza komarno Teraz zatvorený
0915 177 333 pizza komarno

Všeobecné obchodné podmienky

PEPPEPIZZA.SK

Článok I

Základné pojmy

 1. Prevádzkovateľ tejto stránky je Peppe Pizza-Borbely Jaroslav Vnutorná okrúžna 42/30 Komárno IČO: 40852822
 2. peppepizza.sk je internetový portál, na ktorom Používatelia môžu objednávať on-line  pizze a nápoje z ponuky.
 3. Používateľ je každá osoba, ktorá používa túto webovú stránku.
 4. Objednanie tovaru z tohto internetového portálu je každá objednávka s požadovanými osobnými údajmi.

Článok II

Základné podmienky

 1. Používanie tohto int. portálu je iba zo súhlasom používateľa a podmienkami  peppepizza.sk
 2. Používateľ si môže objednať  jedlá a nápoje iba s ponuky  peppepizza.sk
 3. Používateľ po objednaní tovaru uzatvára zmluvu s prevádzkovateľom, nazáklade ktorej sa prevádzkovateľ zaväzuje dodať tovar a používateľ sa zaväzuje zaplatiť tovarpri obdržaní. Po objednaní tovaru nieje možne objednávku stornovať.

Článok III

Práva a povinnosti používateľa

 1. Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony.
 2. Používateľ je povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.
 3. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby portálu  peppepizza.sk  využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu  peppepizza.sk , ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.

Článok IV

Zodpovednosť za škodu

  Používateľ nesie riziko za používanie tohto int. portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť používateľov na tomto int. portáli. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie tohto portálu. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vznikutú pri používaní tohto int. portalu. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť peppepizza.sk , jej bezchybného fungovania a má právo pozastaviť funkčnosť int. portálu bez upozornenia. Prevádzkovateľ nezodpovedá za spôsobenú škodu používateľovi v súvislosti s používaním int. portálu z dôvodu nefunkčnosti alebo udaním nesprávnich údajov.

Článok V

Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom poskytovania služieb na portáli peppepizza.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto portálu, alebo tretích osôb.
 3. Používaním služieb portálu  peppepizza.sk  Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.
 4. Používateľ týmto vyslovuje v súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním e-mailov na kontakty, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním portálu peppepizza.sk.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky používania portálu peppepizza.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami používania sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ustanovenia Všeobecných pravidiel pre servery prevádzkované spoločnosťou peppepizza.sk.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu peppepizza.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na portál peppepizza.sk.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu peppepizza.sk. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.
 

V Komárne, dňa 1.4.2019

Peppe Pizza | Vyskladaj si vlastnú pizzu © 2023 <beweb>